Ako sa nenakaziť v nemocnici?

Ak ste už niekedy boli hospitalizovaní, okrem operácie ste mali zrejme najväčšiu obavu z možnej nákazy. Infekcie vážne komplikujú priebeh ochorenia pacienta, predlžujú dĺžku jeho hospitalizácie a znepríjemňujú život chorého aj nemocnice.

Pre nemocnicu znamenajú infekcie pacientov okrem problémov aj zvýšené finančné náklady. Európske krajiny podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlásia výskyt nemocničných – nozokomiálnych nákaz na úrovni približne 7 %, na Slovensku 4%.

„Dôsledné monitorovanie týchto nákaz pomáha analyzovať nielen ich výskyt, ale aj príčinu ich vzniku a to následne umožňuje prijímať opatrenia na boj s nemocničnými nákazami,“ upozorňuje prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH, vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nákaz v nemocniciach a hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu.

Čo je príčina vzniku nemocničných nákaz

Vznik nozokomiálnych nákaz je podmienený neustále sa zvyšujúcou sa rezistenciou mikroorganizmov na antibiotiká, narastaním invazívnych výkonov pri vyšetrovaní pacientov, ale aj pribúdaním ľudí s oslabenou imunitou, ktorí majú čoraz výrazne dlhšie prežívanie vďaka modernej medicíne.

Prevencia je najjednoduchším a zároveň najúčinnejším spôsobom ako predísť vzniku týchto infekcií. Pre účinnú prevenciu je nevyhnutné poznať výskyt nákaz, ich najčastejšie rizikové faktory, druhy pôvodcov a spôsoby ich prenosu.

Ilustračné foto: pixabay

Aké sú najčastejšie prípady infekcií v nemocniciach

Medzi najčastejšie nemocničné infekcie patria infekcie močových ciest, zápaly pľúc, infekcie krvného obehu, infekcie v mieste chirurgického výkonu a hnačky.

Postihnutému pacientovi sa vždy predlžuje hospitalizácia, musí byť nasadená adekvátna liečba, pričom často sa siaha po rezervných a finančne náročných antibiotikách,“ hovorí RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., vedúca Výskumného centra mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP) a prodekanka pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Umývanie rúk je najúčinnejšie

Investíciou do preventívnych opatrení sa môže znížiť výskyt nemocničných nákaz až o 40 – 60 %.

Hygiena rúk je nákladovo najefektívnejší spôsob prevencie šírenia nákazy a rezistencie na antibiotiká.

Množstvo epidemiologických štúdií potvrdilo, že hygiena rúk znižuje výskyt týchto infekcií, preto je základom, v boji proti týmto nákazám zavádzanie štandardov dezinfekcie rúk.

Päť princípov alkoholovej dezinfekcie

Ilustračné foto: pixabay

Stačí ovládať a dodržiavať päť základných momentov hygieny rúk. Pravidelne používať alkoholovú dezinfekciu, dodržiavať režim dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok a nemocničného prostredia.

Investícia do prevencie je vždy lacnejšia ako investícia do zdravotnej starostlivosti pacienta, ktorý je nakazený.

Každý zdravotnícky pracovník si musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou pred kontaktom s pacientom, po kontakte s pacientom, pred aseptickými výkonmi, po kontakte s prostredím pacienta a po kontakte s telesnými tekutinami pacienta.

To je päť dôležitých momentov pre hygienu rúk v podobe alkoholovej dezinfekcie. Ich dodržiavaním sa môže výrazne znížiť prenos nozokomiálnych, nemocničných infekcií, znížiť šírenie rezistentných baktérií a zvýšiť bezpečnosť pacienta.

Nárast spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky čiastočne zvyšuje náklady na dezinfekčné prípravky, avšak v konečnom dôsledku znamená úsporu finančných prostriedkov.

„Používanie alkoholovej dezinfekcie na ruky eliminuje šírenie infekcií a rezistentných baktérií, čím sa znižuje spotreba antibiotík, klesá počet reoperácií, nepredlžuje sa dĺžka pobytu pacienta v nemocnici a klesajú náklady na špeciálny zdravotnícky materiál. To sú nezanedbateľné benefity, nielen pre pacienta samotného, ale aj pre celý systém zdravotníctva na Slovensku,“ dodáva doktorka Brňová.