Právnik radí ako riešiť otázky s novoobjaveným majetkom

V dnešnom aktuálnom období, keď dennodenne počúvame informácie o počte pozitívne testovaných na ochorenie Covid -19, počte hospitalizovaných a úmrtiach, sme takpovediac každý deň konfrontovaný so svojou vlastnou smrteľnosťou. Je prirodzené, že takéto myšlienky nie sú pre nikoho príjemné a najjednoduchšie je ich zahnať a nepremýšľať o nich.

Iste mi však dáte za pravdu, že ak sledujeme spoločenské a politické dianie, odveké pravdy ako: “nikto nežije večne alebo nahí sme sa narodili a nahí aj z tohto života odídeme” sa stávajú akosi pravdivejšie.

I napriek tomu, že tieto myšlienky môžu znieť trúchlivo, nemusia viesť len k smutným záverom. Môžu nás podnietiť k tomu, aby sme si začali život viac vážiť, aby sme si užívali každú jeho minútu a boli vďační za všetko čo máme a čo sme mohli prežiť.

Čo s nevyriešenými otázkami

Rozmýšľali ste nad riešením všetkých doposiaľ nevyriešených právnych otázok súvisiacich s vašim majetkom? Možno prijmete rozhodnutie, ktoré ste dlhú dobu odkladali a tak sa zbavili bremien, ktoré vás doposiaľ ťažili a oberali o pokojný spánok.

Ako vysporiadať majetok ešte počas života, možno chcete niečo predať a darovať svojim deťom peniaze z výťažku predaja nehnuteľnosti, možno chcete konečne spísať závet, možno naopak si konečne chcete pre seba kúpiť alebo dať postaviť svoj vysnívaný domček alebo chatu.

Dodatočný majetok po predkoch?

Dozvedeli ste sa práve, že sa objavil dodatočný majetok po vašich predkoch a je potrebné vykonať úkony, na základe ktorých sa môžete stať jeho vlastníkom? Nech je to tak alebo onak, v každom prípade môžete byť aktívni a práve teraz je príležitosť dať vaše záležitosti do poriadku podľa vašich predstáv, bez toho, aby vás nemuselo nič ťažiť, či na tomto alebo onom svete.

V prípade, že vás bližšie zaujíma práve otázka spojená s objavením ďalšieho nového majetku poručiteľa a v prípade že dedičské konanie už bolo právoplatne skončené, a to i po odstupe mnohých rokov, advokátka JUDr. Jana Markechová ponúka bližšie informácie.

Ilustračné foto: pixabay

Problematika dodatočného konania o dedičstve je upravená v ustanovení § 211 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimo sporový poriadok („CMP“).

V zmysle § 211 CMP platí nasledovné: „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa.“

Čo je nutné vykonať

Podľa ustanovenia § 159 CMP je na dodatočné konanie o dedičstve miestne príslušný vždy súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, a to bez ohľadu na neskoršie zmeny okolnosti, ktoré sú inak pre určenie príslušnosti rozhodujúce. Toto pravidlo je totiž založené na zásade o trvaní súdnej príslušnosti, ktorá bola už raz určená a trvá až do konečného skončenia dedičského konania.

Konanie sa začína spravidla na návrh navrhovateľa, ktorý ako dedič žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi. Návrh musí obsahovať náležitosti podania ustanovené v § 127 CSP, a to a/ ktorému súdu je návrh určený; b/ kto ho robí; c/ ktorej veci sa týka; d/ čo sa ním sleduje a e/ podpis navrhovateľa.

V návrhu je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, označiť konajúceho notára, kedy bolo dedičské konanie právoplatne skončené ako aj označiť okruh dedičov. Zároveň je potrebné vyšpecifikovať predmet novoobjaveného dedičstva a priložiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo poručiteľa v čase smrti k novoobjavenému majetku, predovšetkým kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy, a pod.

Dodatočné konanie o novoobjavenom majetku sa vykoná spôsobom zodpovedajúcim pôvodnému prejednaniu dedičstva, nadväzuje sa na výsledky doterajšieho konania, vychádza sa z nich a v ničom sa do stavu ním vytvoreného nezasahuje.

Aké sú poplatky

Pokiaľ ide o povinnosť zaplatenia súdneho poplatku je potrebné vychádzať so zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v zmysle ktorého platí, že za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 EUR, najviac 165,50 EUR.

Snáď vyššie uvedené informácie poslúžili alebo inšpirovali k rozhodnutiu vyriešenia vášho možno doposiaľ odkladaného úmyslu ohľadom vysporiadania majetkových vzťahov.

V prípade záujmu, prípadne otázok, napíšte na emailovú adresu
office@jmjlegal.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0903 435 553.


Bezplatná poradňa. Svoju otázku môžete poslať mailom alebo priamo zatelefonovať do advokátskej kancelárie MARKECHOVA JMJ LEGAL.

konzultácie na čísle: tel:   + 421 2 4464 5131
mob:  + 421 903 435 553 
e-mail: jana.markechova@jmjlegal.sk

Podmienky bezplatnej poradne:
Zaslaním otázky nevzniká  automaticky nárok na odpoveď, najmä, ak sa jedná o komplikovaný právny problém, ktorý si vyžaduje komplexné posúdenie.

Advokátskou kanceláriou vypracovaná odpoveď slúži len ako všeobecná informácia, nepovažuje sa za kvalifikované poskytnutie právnej služby a nenahrádza právne poradenstvo v konkrétnej veci.

Táto bezplatná poradňa funguje na princípe kladenia najčastejších otázok, ktoré sa  advokátska kancelária snaží zodpovedať výstižne, jadrne a zrozumiteľne, aby ste tak čo najrýchlejšie našli odpoveď na vyriešenie vášho problému. Formulujte prosím vašu otázku stručne, jasne a zrozumiteľne.

Zodpovedaním položenej otázky medzi portálom www.vivasenior.sk,  advokátskou kanceláriou a vami žiadnym spôsobom nedochádza k založeniu právneho  vzťahu a žiadnej strane tak nevznikajú žiadne práva alebo povinnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na advokátsku kanceláriu MARKECHOVA JMJ LEGAL, advokátska kancelária s.r.o. Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava a dohodnúť si osobnú alebo telefonickú platenú konzultáciu na čísle: tel:   + 421 2 4464 5131; mob:  + 421 903 435 553 alebo e-mail: jana.markechova@jmjlegal.sk.