Seniori, digitálne technológie, služby a manipulácie

Na jeseň sa vo viacerých mestách rozbiehajú akcie na podporu digitálnej zručnosti seniorov. Využívajú slovenskí seniori elektronické služby dostatočne?

Seniori využívajú internet viac ako v minulosti. V súčasnosti ho používa 70 percent z nich. Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marián Velšic, ktorý vedie výskumný projekt Digitálna gramotnosť na Slovensku, zameraný na mapovanie procesov informatizácie v spoločnosti zistil, že v porovnaní s rokom 2018 je to nárast – vtedy to bolo 46 percent.

Akú techniku používajú?

Vývoj podielu užívateľov internetu sa postupom času zvyšoval. Kopírovali ho aj seniori, ktorých bolo podľa neho nepomerne menej. Najčastejšie podľa analytika využívajú asi dve tretiny seniorov internet na prijímanie a posielanie správ a vyhľadávanie informácií. Na druhom mieste je tlačidlový telefón a na treťom laptop a notebook. Je to podľa neho výrazný posun, keďže ide o zariadenia na báze počítačov so všetkými elektronickými službami.

Až 23 percent odmieta služby

Kritická skupina ľudí sú podľa neho tí, ktorí sa odmietajú prispôsobovať a učiť. Tých je 23 percent. Medzi niektoré činnosti na internete, ktoré robia seniorom problémy, sú inštalovanie programov a nastavovanie základných funkcií, či používanie doplnkových zariadení. Skoro dve tretiny seniorov sa neplánuje do budúcnosti vzdelávať. Hlavné dôvody podľa analytika sú nepotrebnosť či zbytočnosť.Niektorí ľudia berú podľa neho digitálnu gramotnosť ako niečo, čo sa raz naučia a vystačia si s tým celý život. Vo vzdelávaní je potrebné orientovať sa na seniorov, ktorí už niečo vedia. Tých treba viesť a naučiť nové zručnosti, ale presviedčať treba aj takých, ktorí odmietajú nové znalosti. Výskum realizoval Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s partnermi.

Zvýšené nároky na adptáciu u seniorov

Tlak zrýchľovania života je umocnený aj procesmi digitalizácie a využívaním jej technologických nástrojov v každodennom živote či formách starostlivosti, čo prináša zvýšené nároky na schopnosti vekovej adaptácie u starších, vrátane možných sociálnych či psychických porúch, tvrdí Viera Bilasová v článku ,,Úvaha nad svetom seniora v súčasnej dogitálanej kultúre.“ Kto nie je dostatočne rýchly a nevie komunikovať prostredníctvom počítačovej techniky, dostáva sa do znevýhodnených situácií, ktoré v prístupe k životným potrebám a aktivitám sú hodnotené ako neschopnosť či neobratnosť starších ľudí. Nie raz ich prostredie na základe toho aj infantilizuje. Dostavuje sa navyše pocit osamelosti, odcudzenia, straty dôvery vo vlastné sily a schopnosti zapojiť sa do „rýchleho“ života.

Rýchle tempo života zasahuje aj súčasnú spoločnosť bez rozdielu veku. Tento sprievodný znak má závažné dôsledky aj pre jej hodnotovú hierarchiu, keď nie je čas na empatiu, medziľudskú solidaritu, spoluúčasť na riešení problému druhého, podporu a trpezlivosť načúvať. Čas pre seniora plynie pomalšie, nie je taký dlhý ako predtým a minulosť spolu s udalosťami sa stávajú dôležitým médiom pre jeho život v prítomnosti.

Riziko manipulácie a prístup k technológiám

Úsilie vyrovnať s rýchlym tempom životom kladie zvýšené nároky na život seniora, ktorému hrozí riziko, že sa stane objektom manipulácie. Ochrana digitálnej identity je závažný problém spolu s rizikom ohrozenia ľudskej dôstojnosti prostredníctvom možnosti zneužitia dát, osobných údajov. Technológie vytvárajú otvorený priestor pre komunikáciu, ktorá môže byť aj dehumanizujúca. Vymazávajú sa hranice, ktoré kedysi oddeľovali svet súkromný od sveta verejného. Spoločenský život online vytvára priestor na odhalenie intímnych detailov zo svojho života ako súčastí verejnej komunikácie. Celá spoločenská realita sa stáva mediálnou a má sklon k manipulácii a agitácii. Proces digitalizácie každodenného života, administratívneho, servisu, kultúry a rôznych on-line prístupov je napriek výskumom pre mnohých seniorov zložitý a nedostupný. A napriek mnohým projektom, ktoré boli odštartované, alebo už bežia, je úroveň, dostupnosť, či prístup k informačným technológiám a pre určitú skupinu seniorov zakúpenie počítača, noteboku, či smartfónu, zložitá a nedostupná aj kvôli finančnýcm problémom.

ZdrojFoto: pixabay.com