Starodôchodcovia musia byť trpezliví

Starodôchodcovia o peniaze neprídu, dôchodky poisťovňa prepočítava postupne, skončiť by mala najneskôr do o 31. októbra 2018.

Od začiatku tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza nové určenie výšky niektorých starobných dôchodkov spred 1. januára 2004.

Na základe toho, Sociálna poisťovňa automaticky prepočítava výšky dôchodkov u tzv. starodôchodcoch, a to až do 31. októbra 2018.

Nakoľko niektorí dôchodcovia sa obrátili na MPSVR SR s otázkami, že doposiaľ nedostali rozhodnutie, rezort práce týmto informuje o nasledovných skutočnostiach.

Ako prví dostanú rozhodnutie najstarší

Rozhodnutie vydáva Sociálna poisťovňa postupne, podľa dátumu narodenia seniorov od najstarších dôchodcov po najmladších, ako aj podľa zložitosti prípadu. Zvýšený dôchodok sa dôchodcovi vypláca najskôr od 1. januára 2018, to znamená od účinnosti zákona. Ak o novej sume dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa v októbri, doplatí sumu dôchodku od začiatku roka.

Ak starodôchodca, ktorý má nárok na prepočítanie starobného dôchodku zomrie skôr než Sociálna poisťovňa rozhodne, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku od januára t.r. do smrti dôchodcu prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

Podrobnejšie informácie sú uverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Starodôchodcovia – prepočet. Ministerstvo upozorňuje všetkých dotknutých seniorov, že nemusia mať obavy o nepriznaní, resp. novom výpočte dôchodku, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

Pripomíname, že novela zákona sa vzťahuje na tých starodôchodcov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona o sociálnom poistení.

Ide o dôchodcov, ktorí boli nadpriemerne ekonomicky aktívni, t. j. mali v zásade zárobky nad úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve. Starobný dôchodok sa opätovne vypočítava podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení rovnako ako pri jeho pôvodnom priznaní, avšak s tým rozdielom, že sa inak, menej solidárne, upravuje priemerný mesačný zárobok na výpočet starobného dôchodku.

Dôchodok sa zvýši v priemere o 47 eur

V priemere sa starodôchodcom zvýšia penzie o 47 eur. Výsledná suma je určená individuálne pre každého z dôchodkovej karty.

Tí, ktorí odišli do penzie pred 1. októbrom 1988 budú mať dôchodky zvýšené paušálne o 25,50 eura za splnenia podmienok. Celkovo sa zmena – nové výpočty dotkne približne 135-tisíc starodôchodcov.

Ako uviedol minister Richter „mali sme záujem objektivizovať veci z nedávnej minulosti tak, aby navýšený dôchodok dostali všetci tí, ktorým bolo nie ich zavinením ublížené pre obsahovo rozdielne zamerané zákony. Zákon v 2003 priniesol totiž výrazné zmeny vo filozofii výpočtu dôchodkov pre veľké skupiny poistencov a jeho predkladatelia vtedy prekvapivo nemysleli na žiadne prechodné obdobie. A toto tzv. „starodôchodcovia“ dodnes oprávnene vnímali ako ich poškodenie.“

Po takmer 13-rokoch sa chyby, nespravodlivosť predchádzajúcich vlád, respektíve bývalého ministra Kaníka, odstránili práve spomínanou novelou zákona o sociálnom poistení.

Ilustračné foto: pixabay