Ako sa dostať do kúpeľov?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia.

V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne.

V prípade indikácií zaradených v kategórii „A“ má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Bardejovské Kúpele. Zdroj: Bardejovské Kúpele

Aké vyšetrenia sú potrebné?

Pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať naviac v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. V prípade, že dokumentácia je v poriadku, zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient KL absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením.

Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Bardejovské Kúpele – pitná kúra. Zdroj: Bardejovské Kúpele

Platby pri kúpeľnej liečbe

Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť.

Podľa nariadenia Vlády SR za služby (ubytovanie a stravovanie) počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient 4,98 EUR za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 EUR v II. a III. štvrťroku ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.

Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A, platí pacient poplatok 1,66 EUR denne (prvý a posledný deň KL sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, oslobodené sú detí do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu).

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych poplatkoch) kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška cca 1 EUR za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ZŤP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Spracované podľa: http://ask.sk/radime-vam/ako-sa-dostat-do-kupelov/

Ilustračné foto: Kúpele Turčianske Teplice