Alojz Luknár: Nie sme pasívnou zložkou našej spoločnosti

Oslovili sme osobnosti verejného života, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú život seniorov a spýtali sa

1) Ako hodnotíte uplynulý rok 2022, z čoho ste mali radosť a čo vás naopak nepotešilo.

2) Čo vás čaká v roku 2023?

Odpovedá PhDr. Alojz Luknár,
podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska pre oblasť kultúry a voľnočasové aktivity

1. otázka
Rok 2022 nás opätovne naštartoval po COVID-ovej dobe zákazov. V mnohých našich organizáciách sa sľubne rozbehla činnosť a dali sa naplánovať aj vrcholné celoslovenské podujatia.

V súlade so stanovami JDS sme mohli v júni 2022 uskutočniť XII. snem JDS a ním otvoriť nášmu občianskemu združeniu ďalšiu 4-ročnú etapu.

V októbri sme potom usporiadali aj tri tradičné celoslovenské podujatia: Zlaté ruky v Nových Zámkoch, prehliadku speváckych súborov v Liptovskom Mikuláši aj prehliadku v umeleckom prednese i vlastnej literárnej tvorbe seniorov v Bardejove. Jedine sa nepodarilo zorganizovať celoslovenské športové hry, hoci na úrovni mnohých okresov i v krajoch prebehli.

Dá sa povedať, že zo všetkých aktivít, do ktorých sa naši členovia hlavne v základných organizáciách pustili, boli na prvom mieste turistika a šport, v jesennom období sa pridali aj kultúrno-spoločenské aktivity. Byť na nich, je vždy veľký impulz, prínos pozitívnej životnej energie. Pravda, reagovali sme aj na súčasnú neľahkú dobu zhoršujúcich sa sociálnych podmienok v celej spoločnosti, lebo sa veľmi tvrdo dotýkajú aj nás, seniorov.

Rast cien energií aj mnohých potravín, zložitá dostupnosť občianskych aj zdravotných služieb zhoršujú náš každodenný život.

Preto sme v lete nielen spísali petíciu „Aj seniori chcú dôstojne žiť“, v ktorej sme sa obrátili na poslancov NR SR s presne formulovanými nevyhnutnými požiadavkami, ale sme ju aj s viac ako 181 032 podpismi (na 12 828 petičných hárkoch) už začiatkom septembra odovzdali predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi.

Napriek mnohým rokovaniam, ktoré sme iniciovali smerom k poslancom NR SR aj vedeniu viacerých politických strán, treba povedať, že nie je núdza o prísľuby riešenia, ale konkrétna realizácia účinných opatrení stále mešká

2.otázka
A rok 2023? Naozaj je pred nami veľa otáznikov. Či chceme, či nie, činnosť nášho občianskeho združenia citlivo reaguje na celospoločenské problémy. Napríklad už v otázke „kde sa môžeme stretávať?“ Budú nám môcť vychádzať v ústrety miestne samosprávy? Práve vďaka nim, ich vecnej, personálnej i finančnej podpore sa darí mnohým našim seniorským aktivitám.

Množstvo hodnotných podujatí v JDS priamo spočíva na dobrovoľnej ochote seniorov, na ich invencii a svojpomoci, ale nedá sa z nich utiahnuť všetko. Potrebné sú dotácie a to aj na celoslovenské podujatia. No a tu býva veľa problémov – zložitá administratíva, neskoro vypísané výzvy, neochota k podpore. Ešte šťastie, že my, seniori, sa tak ľahko nevzdávame a často napriek nepriaznivým podmienkam hľadáme schodné riešenia. Hľadáme ich preto, lebo vidíme v našej klubovej činnosti veľa pozitívneho. Hlavne vzájomný pocit spolupatričnosti a empatie, možnosti aktívneho prežívania staroby, ale aj vzájomnej podpory v ťažších životných či zdravotných situáciách.

XII. snem JDS formuloval úlohy našej JDS do blízkej budúcnosti. V nich má dominantné postavenie práve zmysluplná a mnohostranná činnosť v základných organizáciách. Je totiž celá obrátená k potrebám jej členov, ale aj tvorivo napojená na celkový viacgeneračný občiansky život v danom meste či obci.

Z hľadiska celospoločenských potrieb ostáva pre JDS, takmer 100-tisícového celoštátneho občianskeho združenia, povinnosť domáhať sa akceptácie zo strany štátnych orgánov pri presadzovaní oprávnených požiadaviek seniorov hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Nie sme pasívnou zložkou našej občianskej spoločnosti, sme stále jej členmi s bohatstvom životných skúseností, ale tiež s dostatok vôle aj chuti dôstojne žiť.

Nuž, poprajme si navzájom dobré zdravie, primeranú trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť. Neuzatvárajme sa do seba, nerezignujme, radšej robme podľa svojich možností čím viac preto, aby sme mali okolo seba prajné prostredie svojej rodiny, kruh dobrých priateľov, ale aj záujem a úctu všetkých, ktorí vedú, riadia našu spoločnosť.