Dôchodky opäť porastú

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať. Vyššia suma bude prvýkrát vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac január 2019.

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodok vyplácaný

v plnej sume

Zvýšenie

najmenej (eur)

Dôchodok vyplácaný

v sume jednej polovice

Zvýšenie

najmenej (eur)

starobný

8,70

starobný

2,70

predčasný starobný

8,30

predčasný starobný

3,00

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,40

invalidný s mierou poklesu nad 70 %

2,80

invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,20

invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,80

vdovský a vdovecký

5,60

vdovský a vdovecký

2,50

sirotský

2,70

sirotský

1,40

Starobný dôchodok vyplácaný v plnej sume stúpne najmenej o 8,7 eura, vdovský a vdovecký dôchodok v plnej sume stúpne najmenej o 5,6 eura a v prípade, že bude vyplácaný v jednej polovici, zvýši sa o 2,5 eura.

Úprava stanovenia dôchodkového veku

Od 1. januára nadobudne účinnosť právna úprava stanovenia dôchodkového veku, ktorá ho upravuje v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956.

Dôchodkový vek dosiahnu poistenci narodení v roku 1957 po dovŕšení 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov. Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre ročníky 1957 až 1960 a je na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zvyšuje sa minimálny, aj maximálny vymeriavací základ

Od začiatku budúceho roka sa zvyšuje aj minimálny, aj maximálny vymeriavací základ.

Nový minimálny vymeriavací základ je 477 eur.

Suma poistného z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu je pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 158,11 eura.

Informácie o zmenách podľa neho dostanú živnostníci listom alebo elektronicky. Nový maximálny vymeriavací základ je 6678 eur a suma poistného z neho vypočítaná pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu je 2213,75 eura.

Zvýšenie od 1. 1. 2019

Zvýšenie starobného dôchodku o 2,6 % – 8,90 eur (340,30 x 2,6%)
Zvýšenie vdovského dôchodku o 2,6 % – 2,70 eur (102,10 x 2,6%)

Zvýšenie starobného dôchodku o pevnú sumu o 8,70 eur
Zvýšenie vdovského dôchodku o pevnú sumu o 2,50 eur

Od 1. 1. 2019 sa bude vyplácať

starobný dôchodok – 349,20 eur (340,30 + 8,90)
½ vdovského dôchodku – 104,80 eur (102,10 + 2,70)
spolu – 454,00 eur

Vypláca sa:

starobný dôchodok – 320,00 eur mesačne

Zvýšenie od 1. 1. 2019

Zvýšenie o 2,6 % – 8,40 eur (320,00 x 2,6%)
Zvýšenie o pevnú sumu o 8,70 eur

Od 1. 1. 2019 sa bude vyplácať

starobný dôchodok – 328,70 eur (320,00 + 8,70)