Dokáže fyzioterapia (vy)liečiť?

Píše nám čitateľka, ktorá sa pýta, čo všetko poskytuje fyzioterapeutická liečba a či dokáže aj vyliečiť? Odpovedá riaditeľka Slovenskej kancelárie fyzioterapeutov, pani Diana Dudášová.

Čo je fyzioterapia?

Fyzioterapia sa venuje funkčnej diagnostike a terapii pohybového aparátu. V súčasnosti má široké možnosti v prevencii a terapii ochorení týkajúcich sa nielen pohybového aparátu ako napríklad kardiovaskulárne a neurologické ochorenia, ochorenia dýchacieho systému a podobne. Samozrejme, len v prípade, že je pacient diagnostikovaný a indikovaný lekárom špecialistom.

Nie všade na Slovensku je fyzioterapeutická liečba dostupná, nie však z dôvodu nedostatku fyzioterapeutov v danom regióne. V oblasti komplexného manažmentu pacienta máme oproti západným krajinám čo doháňať a táto otázka sa netýka len oblasti fyzioterapie.

Ako pomáha?

Je na zvážení lekára aký typ liečby indikuje. Pravdou je, že dobre zvolená medikamentózna liečba a aj prístrojová liečba môže v správnej kombinácii s fyzioterapiou výrazne urýchliť návrat pacienta k zdraviu. Dôležitá je spolupráca lekárov a fyzioterapeutov. Napríklad, ak príde k neurológovi pacient s akútnym lumbagom – bolesťami chrbta, keď sa pacientovi v akútnej fáze odporúča kľudový režim a následne je indikovaná fyzioterapia, mnohokrát pomôže napríklad medikamentózna liečba, aby pacient mohol čím skôr zahájiť fyzioterapiu. Na podobnom princípe funguje aj správne zvolená elektroliečba.

Pomáha pri rôznych ochoreniach

Fyzioterapia dokáže vo všeobecnosti pozitívne ovplyvniť pacienta s akýmkoľvek ochorením od funkčných porúch pohybového aparátu, ktoré mnohokrát vyvolávajú bolesť cez kardiovaskulárne, dermatologické, reumatické, neurologické aj onkologické ochorenia.

Dôležité je pristupovať ku každému pacientovi prísne individuálne nielen na základe diagnózy, ale aj na základe aktuálneho stavu. Najmä u vážnejších stavov ako sú onkologické ochorenia, pacienti po prekonaní infarktu myokardu či cievnej mozgovej príhody, môže byť jeden deň pacient indikovaný na fyzioterapeutickú liečbu, na druhý deň môže byť jeho stav zmenený, na čo musí fyzioterapeut reagovať a prehodnotiť postup terapie.

Aká je šanca pacienta na mieru šitú fyzioterapiu?

Má pacient šancu po vážnej mozgovej príhode, po nehode či pri skleróze multiplex, že dostane včas intenzívnu, dostatočne dlhú liečbu? Veď pacienti napríklad po cievnej mozgovej príhode majú nárok na 10-dňovú hospitalizáciu na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, čo nie je dlhá doba.

Šanca je veľká, v dnešnej dobe je problém skôr nedostatočná informovanosť pacientov, pacienti s tak vážnym ochorením majú právo na ambulantnú fyzioterapiu alebo fyzioterapiu v domácom prostredí. Počas hospitalizácie ide zvyčajne o včasnú fyzioterapiu, ktorá začína už na oddeleniach, po prepustení má ambulantná terapia pre pacienta význam nielen z hľadiska primárneho ochorenia, ale aj z psychologického hľadiska v zmysle sociálnej interakcie, zaradenia do spoločnosti, čo má veľký význam pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením ako napríklad spomínaná skleróza multiplex, morbus Parkinson, morbus Bechterev, reumatoidná artritída.

U ambulantných pacientov vedie k fyzioterapeutom často komplikovaná cesta cez viaceré odporúčania lekárov. Niekedy to pacient vzdá. Preto požadujeme, aby fyzioterapeutom bolo umožnené poskytovať zdravotnú starostlivosť priamo v ambulancii, nakoľko v súčasnosti nemajú zákonom dané miesto výkonu svojho povolania, čo robí viaceré problémy v praxi.

A ako sa teda pacient dostane k fyzioterapeutickej liečbe?

To, že fyzioterapeut nemá zákonom dané miesto výkonu spôsobuje problém hlavne pacientom a širokej verejnosti.

Pacienti si nevedia oddiferencovať zariadenie, ktoré vykonáva fyzioterapiu. Preventívna liečba nie je napríklad ani zahrnutá v zdravotných výkonov,

a tak sa väčšinou na prevenciu špecializujú zariadenia, kde je fyzioterapia poskytovaná na priamu platbu. Čo sa týka zdravotných výkonov pri chybnom držaní tela, skoliózy a podobne majú veľmi nízke bodové ohodnotenie zo strany poisťovní. Elektroliečba v súčasnosti vysoko prevyšuje svojim ohodnotením fyzickú a psychickú záťaž fyzioteraputa pri pohybovej liečbe u takýchto pacientov.