Darovať alebo dediť?

Mailom nám prišla otázka od našej čitateľky, odpoveď sme zisťovali u advokátov.

„Dobrý deň, neviem sa rozhodnúť, či mám svoj majetok darovať deťom za života, alebo či by ho mali po mne zdediť?“

Odpoveď advokátskej kancelárie JMJ: Túto otázku nie je možné zodpovedať jednoznačne bez poznania vašej konkrétnej rodinnej situácie ako aj bez poznania toho, ktoré kritéria sú pre vás pri rozhodovaní sa o tejto otázke smerodajné a rozhodujúce.

V prípade, že by boli vo vašom prípade rozhodujúcim kritériom náklady, všeobecne je možné konštatovať, že ak sa jedná o nehnuteľnosti väčšej hodnoty, bývajú náklady spojené s darovaním nižšie ako náklady spojené s dedičským konaním.

Pri darovacej zmluve je nutné počítať so zaplatením poplatku za osvedčenie pravosti podpisu darcu (cca 2 eur), so zaplatením správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti (cca 66 eur) ako aj so zaplatením odmeny pre advokáta v prípade, že takúto darovaciu zmluvu bude pripravovať.

Pri dedičskom konaní je potrebné zaplatiť súdne poplatky a odmenu notára, výška ktorých sa vypočíta podľa hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedičského konania.

Ako je to z daňou?

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v zmysle súčasného právneho stavu platí, že predmetom dane z príjmu okrem iného nie je príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Od dane z príjmu je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku (§ 9 ods.1, písm. b zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.).

Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma.

Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu, dobrovoľnosť, čo znamená, že darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a vymedzenie predmetu daru.

Predmetom darovania môže byť akákoľvek vec za predpokladu, že je prevoditeľná.

Predmet darovania musí byť vymedzený dostatočne určito, aby ho nebolo možné zameniť.

Nehnuteľnosť možno darovať iba na základe písomnej darovacej zmluvy a darovať možno len nehnuteľnosť, ktorú má darca vo svojom vlastníctve, prípadne spoluvlastnícky podiel na nej.

Podstatnými obsahovými náležitosťami darovacej zmluvy sú dohoda o predmete plnenia (dar) a bezplatnosť prenechania daru. V darovacej zmluve by mali byť uvedené všetky náležitosti tak, aby medzi stranami bola zakotvená dohoda o všetkých skutočnostiach, ktoré považujú za dôležité.

Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami; darovacia zmluva, na základe ktorej má obdarovaný začať užívať dar až po darcovej smrti by bola neplatná.

Z darovacej zmluvy vzniká darcovi povinnosť odovzdať dar a previesť vlastnícke právo k daru na obdarovaného. Obdarovaný je povinný dar prevziať a darcovi poskytnúť súčinnosť, ktorá je pre odovzdanie daru nevyhnutná.
Obdarovaný má právo požadovať odovzdanie daru včas a riadne a právo požadovať, aby bolo vlastnícke alebo iné právo alebo majetková hodnota prevedené na jeho osobu.

Porušenie povinnosti prijať riadne ponúknuté plnenie a poskytnúť darcovi inú súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu darcom je sankcionované najmä povinnosťou náhrady nákladov darcu a prechodom nebezpečenstva náhodnej skazy daru.

V praxi sa stáva, že v niektorých prípadoch by darovaním bolo možné vyhnúť sa dedičským sporom a rodinné vzťahy by sa nemuseli zaťažiť zbytočnými hádkami a vzájomnou nevraživosťou. Samozrejme, že darovanie nemusí vždy vyriešiť tieto problémy, ale stojí zato zamyslieť sa aj nad touto alternatívou a niektoré veci vyriešiť ešte počas svojho života.

Darca by však aj v prípade, že už počas svojho života chce svoj majetok darovať, mal myslieť aj na svoje záujmy a v prípade, že v nehnuteľnosti, ktorú chce darovať, zároveň aj žije, by si rozhodne mal zriadiť vecné bremeno spočívajúce v doživotnom bezplatnom užívaní tejto nehnuteľnosti.

V prípade záujmu nám môžete Vaše doplňujúce otázky napísať na emailovú adresu office@jmjlegal.sk alebo volať na tel. číslo 0903 435 553.

Ilustračné foto: pixabay