Dobrá správa pre seniorov – otvorili Centrum aktívneho starnutia

V uplynulých dňoch na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu otvorili prvé Centrum aktívneho starnutia na Slovensku.

Projekt je založený na doterajšej spolupráci so strategickými partnermi z Rakúska a Slovenska a bude slúžiť na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach pohybovej aktivity na podporu zdravia seniorov na Slovensku a v Rakúsku.

O projekte sa zhovárame s odborným garantom projektu prof. MUDr. Dušanom Hamarom, PhD. a s hlavným vedúcim projektu projektovým manažérom Mgr. Ján Cvečkom, PhD.

Prvé centrum na Slovensku pre seniorov

Prvé centrum svojho druhu v regióne môže na jednom mieste poskytnúť 600 až 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vychádzať pritom budú z overených vedeckých poznatkov z oblasti pohybovej aktivity a fyzikálnej terapie zameraných na obnovu a zlepšenie fyzickej zdatnosti, kondície a podporu zdravia.

Podnet na vznik Centra je výsledkom spolupráce s profesorom Helmutom Kernom, St.Polten, rehabilitačným lekárom z Rakúska a profesorom Hamarom. Pán profesor Hamar, ste nielen garantom projektu, ale priniesli ste aj hlavnú myšlienku, starať sa o zdravie seniorom v tomto centre. Čo všetko ponúka centrum seniorom na Slovensku?

Projekt Centra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko. Poslaním Centra bolo vytvoriť podmienky pre vykonávanie vhodných zdravotne zameraných pohybových aktivít pre populáciu seniorov pod vedením skúsených inštruktorov, ktorí pri zostavovaní praktickom uplatňovaní programov pohybovej aktivity dokážu rešpektovať osobitosti seniorského veku.

Poskytované programy sú založené nielen na tradičných aeróbnych aktivitách, ale aj na stále ešte zaznávaných silových cvičeniach, ktoré sú kľúčom v boji proti jednému z hlavných negatívnych prejavov starnutia, stratám svalovej hmoty a svalovej sily.

Okrem toho má Centrum ambície pôsobiť aj v oblasti vzdelávania tak laickej ako i odbornej verejnosti, zameraného na zdravý spôsob života seniorov. V Centre budú pokračovať aj vedecko-výskumné aktivity, ktoré stáli pri zrode myšlienky na jeho vybudovanie. Zamerané budú napríklad na hľadanie čo najefektívnejších prostriedkov na zlepšovanie pohybových schopností, ktorých nízka úroveň sa v seniorskej populácii výrazne podieľa na vysokom riziku pádov a s nimi súvisiacich poranení.

Predmetom záujmu bude aj objasňovanie mechanizmov priaznivých účinkov jednotlivých foriem pohybu na bunkovej a molekulárnej úrovni. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami by sme chceli tiež „pozrieť“ na potenciálne úspory na zdravotnej starostlivosti u poistencov zapojených do našich programov.

Autorom projektu a tvorcom konceptu Centra aktívneho starnutia je Mgr. Ján Cvečka PhD. Môžete priblížiť ako konkrétne bude program prebiehať?

Program prevencie a podpory zdravia v centre aktívneho starnutia je realizovaný v 10 – týždňových turnusoch, na ktoré sa je možné prihlásiť prostredníctvom nášho on-line formuláru na stránke projektu. Po registrácii a pred začatím programu absolvuje každý účastník vstupnú diagnostiku, na základe ktorej ja zadelený do skupiny podľa fyzickej zdatnosti a zdravotných obmedzení. Zameranie aktivít, ako z názvu vyplýva je podpora zdravia a zlepšenie kondície prostredníctvom pohybovej aktivity. Obsahová náplň programov využíva a kombinuje moderné prístupy z oblasti pohybových intervencií a fyzioterapie tak, aby cvičenie mohli absolvovať seniori s rozdielnou úrovňou kondície.

Na záver programu seniori absolvujú výstupnú diagnostiku, na základe ktorej je možno zistiť efekt programu. Práve kombinácia zdravotného a kondičného zamerania pod jednou strechou robí program centra jedinečným.

O aktivity centra je už od začiatku veľký záujem. Budete môcť uspokojiť všetkých záujemcov?

Kapacita centra je v súčasnosti približne 300 účastníkov na jeden turnus. Máme v pláne kapacitu postupne navyšovať tak, aby sme uspokojili čo najviac záujemcov.

Súčasťou programu je aj vzdelávanie. Budú prednášať garanti a vedúci projektu, aj zahraniční lektori?

Prednášky realizované ako súčasť programu prevencie a podpory zdravia sú vytvárané na základe aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti pohybovej aktivity a fyzioterapie a garanti sa nich aktívne podieľajú. Samotná prednášková činnosť bude realizovaná odbornými zamestnancami centra aktívneho starnutia.

Budú sa podieľať slovenské poisťovne a mestské časti na projekte?

Medzi strategických partnerov a podporovateľov projektu patrí viacero významných slovenských aj rakúskych inštitúcií, s ktorými spolupracujeme s cieľom umožniť využívať centrum čo možno najväčšiemu počtu seniorov.

Pán profesor, vy ste bývalý aktívny športovec, československý reprezentant vo vrhu guľou. Ako si udržiavate kondíciu aj v seniorskom veku?

Od ukončenia pretekárskej kariéry v športe, v ktorom bol základným prostriedkom silový tréning, som s posilňovaním skončil a začal som rekreačne behať. Dôvodom takéhoto „obratu“ boli vtedajšie názory, že nie silový tréning, ale vytrvalostné aktivity majú priaznivé zdravotné účinky. V prvých rokoch nadšenia som behal aj maratóny, neskôr sa moje objemy ustálili na „umiernených“  100 až 150 km mesačne.

Po približne 15 rokoch, keď  sa začali objavovať názory, že silové cvičenia sú prinajmenšom rovnako dôležité ako aeróbne aktivity som do posilňovne vrátil, takže môj pohybový program doteraz pozostáva z kombinácie vytrvalostných a silových aktivít.  Keďže sa mi asi pred 10 rokmi začali „ozývať“ kĺby, beh som postupne nahradil bicyklovaním. Prakticky denne, bez ohľadu na ročné obdobie, dochádzam na Fakultu na bicykli. Spolu s víkendovými a dovolenkovými cyklovýletmi absolvujem ročne okolo 7500 km. Okrem toho už viac ako 15 rokov hrávam golf, šport, ktorý som pôvodne zaznával, ale ktorý sa nakoniec ukázal ako príjemná zábava popri prechádzke v spravidla vo veľmi atraktívnom prostredí.

Zdroj foto: www.active-ageing.eu