Literárna súťaž pre seniorov

Do konca marca sa môžete zúčastniť celoslovenskej prehliadky amatérskej literárnej tvorby členov JDS. Stačí poslať mailom svoju tvorbu.

„Milé seniorky, seniori, priatelia umeleckého slova,
zapojte sa do celoslovenskej prehliadky amatérskej literárnej tvorby, nadväzujúcej na úspešných 6 ročníkov Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese a vlastnej literárnej tvorbe seniorov v rokoch 2014 – 2019,

týmito slovami pozýva Jednota dôchodcov Slovenska všetkých fanúšikov literárnej tvorby, aby sa zúčastnili 7. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov.

Tento ročník nesie názov „Z úcty k životu…“ a organizuje ho ústredie JDS a redakcia časopisu 3. vek počas marca – Mesiaca knihy 2021.

!!! Termín uzávierky 31. marec 2021 Adresa: reakcia3vek@gmail.com

Podmienky prehliadky:
♥ Autor – člen JDS má možnosť poslať priamo do celoslovenského kola max. 3 svoje, doteraz nepublikované literárne práce ( rôznej žánrovej formy) v spoločnom rozsahu 3-5 normostrán.
♥ Obsahová náplň prác – život seniorov v čase karantény, súhrn životných skúseností, zdravý životný štýl, medzigeneračné vzťahy, dobrovoľnícka činnosť, ekológia a ď.
♥ Literárne práce spolu s vyplnenou prihláškou treba poslať do 31. marca 2021
na adresu reakcia3vek@gmail.com
♥ Zo súboru všetkých doručených prác (do 31. 03. 2021) vyberie odborná porota najzaujímavejšie do spoločného reprezentačného zborníka. Autori týchto prác obdržia od ústredia JDS Ďakovný list a 1 exemplár zborníka.
♥ Celý zborník bude dostupný v elektronickej forme na webstránke jds.sk a 30 exemplárov použije P JDS na propagačné a reprezentačné účely.
♥ Všetkým účastníkom prehliadky bude doručený v elektronickej forme účastnícky list a celkové vyhodnotenie.


„Teraz nie je čas rozmýšľať nad tým, čo nemáš.
Mysli na to, čo môžeš urobiť s tým, čo tu je.“

Ernest Hemingway


Ilustračné foto: pixabay

P R I H L Á Š K A
Meno a priezvisko autora: _________________________________________

Adresa: _________________________________________________________

__________________________________________________________

E – mail: ______________________________

ZO JDS : _______________________________________________________

Názov literárnej práce:
1.
2.
3.

Zaslané dňa 2021
Autor/ autorka
!!! Termín uzávierky 31. marec 2021 Adresa: reakcia3vek@gmail.com

!!! Vyplní tajomníčka odbornej poroty:

Registrované v evidencii účastníkov pod číslom:
Dátum registrácie:

Registroval/-a: