Máte problémy so sluchom?

Seniorom sa spravidla po 50. roku veku postupne pomaly zhoršuje sluch, tak že prestanú počuť tichšie zvuky, čo si často ani neuvedomujú.

Choroby ako vysoký krvný tlak, cukrovka alebo stav po mozgovej porážke výrazne ovplyvňujú všetky mozgové funkcie, teda aj porozumenie reči.

Ucho zachytáva zvuky prostredia a ľudskú reč, ale správny význam zachyteným zvukovým a rečovým signálom dáva až spracovanie týchto vnemov v mozgu.

Ucho je len kábel, ktorý nám sprostreduje informácie o zvukoch prostredia a reči do sluchového a rečového centra v mozgu, kde sa nachádza program, ktorý nám tieto informácie spracuje a dodá im význam.

Preto v staršom veku býva veľký rozdiel medzi počutím zvukov a porozumením reči. O tom ako mozog spracuje prijaté rečové signály rozhoduje aj celkový zdravotný stav človeka.

Zdroj: pixabay

Načúvací prístroj nie je nové ucho, má obmedzenia

Pri porozumení reči si mnohí pomáhajú spontánnym odzeraním z pier hovoriaceho a domýšľaním si chýbajúcich častí slov. Pokiaľ sa situácia zhorší natoľko, že človek nerozumie, čo mu iní hovoria, je nutná kompenzácia pomocou naslúchadiel.

Treba si uvedomiť , že načúvací prístroj je len pomôcka, ktorá nám zosilňuje zvuky a reč v našom okolí. Nie je to nové ucho, preto má pri používaní určité obmedzenia.

V zlých akustických podmienkach, v električke, na hlučnej ulici, na stanici alebo na oslave prístroj zachytí všetky prítomné zvuky, zosilní ich a tak ich prenesie do ucha človeka.

Čiže zosilní reč človeka, s ktorým hovoríme, ale zároveň zosilní aj zvuky z okolia, autá, hudbu a reč ostatných ľudí. Preto ani najdokonalejšie naslúchadlo v hlučnom prostredí nezabezpečí výborné porozumenie reči.

Typ načúvacieho prístroja vyberá lekár špecialista foniater podľa stavu sluchu, ale aj celkového zdravotného stavu človeka, ktorý prístroj potrebuje.

Hodnotí sa stav zraku, schopnosť uchopovať malé veci, či je človek pravák alebo ľavák. Samozrejme prístroj treba vedieť používať, zapínať, vypínať, meniť batérie, ktoré ho poháňajú, treba vedieť ako sa prepínajú programy a ovláda hlasitosť, čo môže byť spočiatku u niektorých seniorov veľký problém.

Preto je vhodné pri prvej návšteve lekára pribrať so sebou niekoho z príbuzenstva, prípadne sa poradiť s niekým, kto už dlhodobejšie takýto prístroj používa.

Prístroje prepláca poisťovňa

Na Slovensku podľa liečebného poriadku kvalitné načúvacie prístroje pre pacientov možno uhradiť zo zdrojov zdravotného poistenia.

Aké sú kritéria na predpis prístroja zo zdrojov zdravotného poistenia pre dospelých nad 18 rokov?

Stredne ťažká porucha sluchu 1-krát za 5 rokov, obojstranná ťažká porucha sluchu dva prístroje 1-krát za 5 rokov.

Firemná záruka platí dva roky, nevzťahuje sa na prípady, ak pacient svojou neopatrnosťou prístroj poškodí. Opravy prístrojov po dvoch rokoch si pacient hradí z vlastných zdrojov.

Ako správne používať prístroj

Prístroj používame: prvý deň 5 minút, druhý deň 10 minút, tretí 20, štvrtý deň 30 minút, potom 1 hodinu a podľa potreby každý deň aj dlhšie.

Prvé 3-4 mesiace len doma v tichu pri televízii. Po 4 mesiacoch postupne vziať do spoločnosti, a na ulicu.

Ďalšie rady pre užívateľov: čistite časť vloženú do ucha (koncovku alebo celý prístroj) podľa návodu, nové baterky kupujte len v predajni elektro alebo v zdravotníckych potrebách.

Raz ročne sa objednajte na kontrolu k foniatrovi, ktorý prístroj predpísal, pri zhoršení sluchu čo najskôr. Odložte si záručný list päť rokov pre poisťovňu.

Typy ďalších kompenzačných pomôcok

Pre pacientov s poruchou sluchu, ktorí majú problémy s rečovou komunikáciou a počutím zvukov sú v ponuke individuálne pomôcky napríklad svetelný budík, signalizácia zvonenia pri dverách, slúchadlá na počúvanie rádia alebo televízie.

Pre kolektívy žiakov v školách pre deti s poruchami sluchu a aj podľa typu signalizácie: akustické, zosilnenie zvukov prostredia a reči, náhradný načúvací prístroj.

Pomôckami sú aj signalizácia zvukových podnetov svetelná, vibračná a aj podľa pripojiteľnosti k akustickým zariadeniam, ako televízia, rádio, naslúchadlo, cez elektrický kábel, bezdrôtové, rádiovlny, Bluetooth, infravlny.

Tieto špeciálne pomôcky nie sú hradené zo zdravotného poistenia, nositelia ŤZP môžu požiadať o čiastočnú úhradu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je nutné mať posudok od odborného lekára ORL, foniatra a odporučenie na daný typ pomôcky. Toto pripojiť spolu s predfaktúrou k vyplnenej žiadosti od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.