Seniori najradšej študujú Medzinárodný cestovný ruch

Zostaňte duševne mladí. Prihláste na Univerzitu tretieho veku.

Univerzita tretieho veku (v skratke U3V) sa stáva súčasťou života seniorov. V pravidelných intervaloch ide o príjemné stretnutia aktívnych ľudí. Seniori sú veľmi často duševne aj fyzicky stále mladí. Títo ľudia majú záujem získať vedomosti z odboru, ktorému sa možno v živote nevenovali, alebo pre týchto ľudí ide o nesplnenú túžbu venovať sa štúdiu práve danej problematiky.

O možnostiach štúdia U3V na Ekonomickej univerzite v Bratislave (UTV) nám na naše otázky odpovedá manažér vzdelávania Mgr. Jarolím Hraško.

Čo ponúka Ekonomická univerzita v Bratislave, respektíve jej Bratislavská Business School v oblasti vzdelávania seniorov?
Ide o vzdelávacie programy, ktoré sú šité na mieru tohto typu vzdelávania. Témy predstavujú prepojenie teoretických poznatkov a praktických skúseností. Sme Ekonomická univerzita, preto sa orientujeme na okruhy, ktoré sú vždy prepojené s ekonomickou podstatou daných javov.

Ktoré vzdelávacie programy sú najpopulárnejšie?
Každý rok otvárane vzdelávací program Medzinárodný cestovný ruch a klient. Cestovný ruch sa zdá byť atraktívny a predstava cestovania je príjemná. Naši študenti – seniori sa aj v tejto téme zameriavajú na vybrané služby cestovného ruchu, medzinárodný trh a vybrané cieľové miesta (destinácie) v cestovnom ruchu. Predmetom pozornosti je aj potreba poznať klienta, jeho špecifiká spotrebného správania sa. V budúcom roku sa zvyšuje rozsah ochrany spotrebiteľa v službách cestovného ruchu (hlavne v cestovných kanceláriách a v leteckej doprave). V rámci štúdia sa naši seniori venujú aj ekonomickým otázkam z aspektu podnikania v tejto oblasti. Je potešiteľné, že absolventi z minulých rokov sa chcú vrátiť a chcú študovať ešte čosi viac z cestovného ruchu. Uvažujeme o ďalšom roku nadstavby na pôvodné dva roky štúdia.
Finančná gramotnosť je potrebná v každodennom živote. Tejto problematike je venovaný vzdelávací program Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie. Život ide veľmi rýchlo a niektoré nové javy v tejto oblasti nás môžu prekvapiť v každom štádiu nášho života. Preto je dobré, že naši študenti UTV sa pripravujú na situácie, ktoré vo financiách každej rodiny môžu nastať.
Podobnú filozofiu má vo svojej obsahovej náplni aj vzdelávací program Ekonómia pre každého, ktorá však ide viacej do podstaty ekonomických javov.
Ďalší vzdelávací program Marketing a obchod ako ich nepoznáte prináša pohľad na obchod náš každodenný, marketingové aktivity, ktoré sú už jeho neodmysliteľnou súčasťou.
Tento rok plánujeme otvoriť aj vzdelávací program, ktorý sa orientuje na Kúpeľníctvo a wellnes.

Aký systém štúdia UTV funguje na Ekonomickej univerzite?
Ide o prezenčné štúdium, takže aj študenti UTV prichádzajú v pravidelných intervaloch do školy a do školských lavíc. Štúdium je aj o vzájomnej komunikácii, o aktívnom zapájaní sa do debaty pod vedením lektora. V každom prípade sa snažíme o maximálne prepojenie teoretických poznatkov s praxou v danej oblasti. Počas školského roka ide o 14 poobedňajších trojhodinových stretnutí.

V prípade záujmu – kde kedy a ako?
Základné informácie sú zverejnené na webovej stránke EUBA, kde si možno stiahnuť aj prihlášku. Cena za 1 rok štúdia je 69 EUR pre dôchodcov bez príjmu a 79 EUR pre záujemcov, ktorí majú príjem. Cenové zvýhodnenie je v prípade prihlášky a úhrady do konca mája 2018. EUBA poskytuje zľavu vo výške 20 %.

V prípade potreby možno zatelefonovať na tel. číslo: ++421 2 6729 5165 alebo 0911 695 747

Prihlášku možno poslať poštou na adresu: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, alebo elektronicky na e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

Rozhovor pripravila: Ľudmila Novackám zdroj foto: UTV, EUBA
Nabudúce: U3V na Prešovskej univerzite, UK v Bratislave a na Univerzite KF v Nitre.