Syn sa ku mne správa nepekne, môžem ho vydediť?

V rodinách sa stáva, že vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi nie vždy fungujú.

Trápi to najmä toho člena rodiny, ktorého sa to dotýka a nevie si často rady. Napísala nám nešťastná matka a pýta sa, čo má urobiť v prípade, ak sa syn k nej nespráva pekne, neposkytuje jej pomoc v chorobe a uvažuje nad tým, či by ho mohla vydediť?

Otázka vydedenia je upravená v § 469 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ). V prípade, že sú splnené zákonom stanovené dôvody, je možné vydediť nielen neopomenuteľného
dediča (potomkov poručiteľa), ale aj potomkov vydedeného dediča, avšak len za predpokladu, že je to v listine o vydedení výslovne uvedené.

Potomkovia poručiteľa sú zaradení do prvej skupiny dedičov zo zákona. Vydedenie je možné na základe listiny o vydedení, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme, pričom v listine o vydedení musí byť dôvod vydedenia výslovne uvedený.

Prejav o vydedení poručiteľ môže urobiť vlastnoručne alebo ho môže zriadiť vo forme notárskej zápisnice. Nie je vylúčené, aby poručiteľ urobil v jednej listine svoj závet a súčasne do neho zahrnul aj ustanovenie o tom, že svojho potomka vylučuje z dedenia.

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

(a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

(b) o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

(c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

(d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že poručiteľ môže svojho potomka vydediť len v prípade, že na to existuje zákonom stanovený dôvod, pričom tento dôvod musí  existovať už v čase prejavu poručiteľovej vôle o vydedení. To znamená, že prejav o vylúčení dediča možno urobiť len vtedy, keď už dedič spĺňal niektorú zákonnú podmienku na vydedenie.

Z vašej otázky nie je zrejmé v akom zdravotnom stave sa nachádzate a akú pomoc vám váš syn neposkytuje. Preto je možné len všeobecným spôsobom skonštatovať, že v zmysle platnej judikatúry platí, že o neposkytnutie pomoci pôjde najmä vtedy, keď dedič poručiteľovi odkázanému na pomoc v chorobe a starobe neposkytol potrebnú pomoc, hoci o tejto odkázanosti poručiteľa vedel a so zreteľom na svoje objektívne možnosti a schopnosti mu pomoc mohol poskytnúť.

Potrebnosť pomoci na strane poručiteľa a objektívna možnosť dediča poručiteľovi pomoc poskytnúť sa však musí v každom konkrétnom prípade posudzovať na základe objektívnych okolností prípadu a s prihliadnutím na to, či dedičovo správanie bolo alebo nebolo v rozpore s dobrými mravmi.

Navyše je potrebné skúmať aj to, či váš syn nie je tiež sám ťažko chorý a či je vôbec možné od neho objektívne a spravodlivo očakávať, aby vám poskytoval potrebnú pomoc v chorobe.

Len pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri náhlej a neočakávanej udalosti, ktorá má nepriaznivé dôsledky pre poručiteľa a dostane ho do stavu núdze (napr. pri živelnej pohrome, ohrození života, zdravia alebo jeho majetku
zásahom tretích osôb), sa podľa zásad všeobecnej morálky očakáva predovšetkým pomoc zo strany potomkov.

Negatívne správanie potomkov v takýchto situáciách preto možno hodnotiť ako neposkytnutie pomoci
poručiteľovi „v iných závažných prípadoch“.

Posúdenie dôvodnosti vydedenia, ak pôjde o dôvod, podľa ktorého potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať alebo o dôvod, podľa ktorého vydedený trvale vedie neusporiadaný
život, bude vyžadovať náročnejší postup aj s prihliadnutím na to, či je správanie dediča v rozpore s dobrými mravmi, ktoré sa v spoločnosti ustálili.

Na to, aby bolo možné vašu otázku zodpovedať jednoznačným spôsobom, bolo by potrebné posúdiť v tejto veci ďalšie
relevantné  skutočnosti a posúdiť tak, či v tomto konkrétnom prípade sú naplnené zákonné dôvody, ktoré by Vás oprávňovali k tomu, aby ste svojho syna mohli platne vydediť.

V prípade záujmu nám môžete Vaše doplňujúce otázky napísať na e-mailovú adresu: office@jmjlegal.sk alebo volať na tel. číslo 02 44 645 131/2.

Ilustračné foto – zdroj: pixabay