Čo je lacnejšie? Ako ušetriť?

Dôchodky nie sú vysoké, preto vždy príde vhod rada, ako môže senior ušetriť a ktoré benefity by si nemal nechať ujsť.

1. Miestne dane

Daň z nehnuteľnosti? Daň za psíka? Poplatok za komunálny odpad?

To všetko sú položky, ktoré môžu pre dôchodcu vyjsť lacnejšie. O ich výške, ale aj o podmienkach, za akých ich možno získať, sa možno dozvedieť zo všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí. Tie sú zverejnené na webových stránkach alebo sa možno informovať osobne na príslušnom  miestnom úrade alebo na vývesnej tabuli pred úradom

2. Koncesionárske poplatky

Penzisti, ktorí v domácnosti nežijú so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskych poplatkov. Musia však predložiť potrebné doklady. Ak je jeden z dôchodcov aj zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí vôbec. Musí však tiež predložiť potrebné doklady.

 3. Účet v banke zdarma alebo za veľmi nízky poplatok

Každý občan, koho príjem nie je vyšší ako 400 eur, má nárok na bezplatný účet. Od banky netreba očakávať, že sama od seba zmení klientovi balík služieb na pre neho cenovo výhodnejší. Klient oň musí požiadať. Senior účty sú zvyčajne výhodnejšie ako bežné balíky služieb. Ako získať čo najvýhodnejší účet pre seniora ? Spíšte si všetky transakcie, ktoré v priebehu mesiaca realizujete, a ich počet. Keď budete mať tento zoznam spísaný, opýtajte sa v banke, koľko budete mesačne za takto poskladaný bežný účet, respektíve balík služieb platiť. Na záver si ponuky porovnajte a rozhodnite sa na základe výsledkov vášho prieskumu. Zohľadnite aj blízkosť bankomatu/ pobočky pri vašom bydlisku. Ak sa orientujete na internete, v súčasnosti existuje viacero internetových portálov, ktoré toto „porovnanie a obehnutie bánk“ urobia za vás.

4. Príspevok na dovolenku 50 eur

Štát už niekoľko rokov dôchodcom prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov. Stačí si vybrať z ponuky hotelovej spoločnosti SOREA či Jednoty dôchodcov na Slovensku. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To zdokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje. Na výber je široká škála liečebných kúpeľov či hotelov v rámci Slovenska. A preto sa cena za pobyt môže líšiť podľa sezóny, kvality ubytovania, ale i počtu liečebných procedúr.

5. Pracujúci dôchodca dostane vyšší dôchodok

Dôchodcovia, ktorí popri penzii aj pracujú, dostanú o niečo vyšší dôchodok. Priemerná suma zvýšenia starobného dôchodku dôchodcov, ktorí pracovali celý minulý rok a ktorých je viac ako polovica, je 4,21 eura mesačne.

6. Dotovaná strava v jedálňach

Všetky krajské, ale aj mnohé okresné a menšie mestá či obce podporujú seniorov aspoň tým, že im poskytujú výhodnejšie stravovanie. Pre tých, pre ktorých je dochádzanie do jedálne vzhľadom na vzdialenosť problematické, prípadne sú celkom imobilní, je rozšírená aj dotovaná služba donášky do domu.
7. Zníženie dane z nehnuteľností pre daňovníkov – fyzické osoby nasledovne:

zníženie dane z nehnuteľností pre daňovníkov Spodná časť formulára

Správca dane poskytuje v roku 2018 zníženie dane z nehnuteľností pre daňovníkov – fyzické osoby nasledovne:

Nehnuteľnosti
Zníženie dane
Vlastníci nehnuteľností, kt. je poskytnuté zníženie
Podmienka
pozemky, okrem stavebných pozemkov
50%
fyzické osoby staršie ako 70 rokov
ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
stavby na bývanie a byty
60%
fyzické osoby staršie ako 65 rokov
držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb
ak stavby na bývanie a byty slúžia na ich trvalé bývanie
garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže
50%
držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom
ak tieto garáže slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
Plnenie podmienok sa preukazuje:
rodným číslom uvedeným v priznaní

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov – ktorí pracujú na dohodu, že pracovať na dohodu bez platenia odvodov so zárobkom nepresahujúcim 200 eur mesačne budú môcť od 1. júla 2018. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú síce Národná rada SR ako celok schválila s účinnosťou od 1. januára 2018, ale ustanovenie o práci dôchodcov a ich odvodovej úľave s príjmom do 200 eur mesačne je v nej stanovený s účinnosťou až od 1. júla 2018.