Náš pán profesor Fraňo Ruttkay

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Perfekt kniha pod názvom Náš pán profesor Fraňo Ruttkay. Ide o súbor spomienok, faktov, rôznorodých pohľadov, dávnych príbehov a letmých momentiek, tak ako si ho zapamätali jej autori, tridsiati významní novinári, publicisti a bývalí študenti.

Ich snahou bolo vytvoriť čo najobjektívnejší pohľad na nestora slovenskej žurnalistiky, ktorý svoj život zasvätil histórii a vzdelávaniu.

Zostavovateľkou a spoluautorkou knihy je dcéra profesora Ruttkaya, publicistka Ivica Ruttkayová, spolu s mamou pani Katarínou Ruttkayovou, rodenou Zathureckou, ktorá tiež roky pôsobila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

„Kniha, zachytáva jeho obraz tak, ako si ho zapamätali výnimoční ľudia, výnimočné osobnosti, ktoré sa zrkadlia v tomto obraze rovnako ako on. Je to náš pokus o skupinový portrét. Pokus o portrét jedného muža, ako aj pokus o portrét skupiny, ktorá si naňho spomína.“


Vizitka
Profesor Fraňo Ruttkay (1928 – 2002) stál pri vysokoškolskom vzdelávaní troch generácií študentov novinárstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zakladateľ histórie slovenskej žurnalistiky profesor Fraňo Ruttkay je potomkom známeho zemianskeho rodu z Vrútok.

Vrútky sú vstupnou bránou do regiónu Turiec. Zeman je označenie pre príslušníka nižšej šľachty v Uhorsku, Čechách a Poľsku. V širšom zmysle sa výraz vzťahuje na celú nižšiu šľachtu, v užšom zmysle len na jej významnú skupinu v tom-ktorom štáte.

Ruttkay je slovenské priezvisko, najčastejšie sa vyskytujúce v okolí Vrútok a Martina a celkovo v regióne Turiec. Priezvisko pochádza z názvu mesta Vrútky, preto si aj niektorí jeho nositelia nechali zmeniť meno na „Vrútocký“.

Historické výskumy ukázali, že korene priezviska pána profesora Ruttkaya siahajú do 13. storočia. Prvá písomná zmienka o osade „villa Vrutk“, ktorá bola vtedy súčasťou majetkov Záturčia, je z 19. augusta 1255.