Nezabúdajte na svoju pamäť. Treba sa o ňu starať

V súčasnosti sa veľa ľudí sťažuje na zhoršenie pamäti po prekonaní ochorenia Covid-19. Potvrdzujú to aj odborníci, ktorí uvádzajú, že vírus nepriaznivo pôsobí na kognitívne funkcie.

Ako môžeme pamäť stimulovať, podporovať, pomáhať a rozvíjať ju až do vysokého veku poradia Mgr. Mária Wirth, PhD. a  Mgr. Jana Szeifova z Centra Memory.

Čo je pamäť?

Pamäť je schopnosť človeka prijímať, uchovávať a vybavovať si informácie, s ktorými potrebuje pracovať. Počas života si ani neuvedomujeme, že ju máme – až keď sa objavia ťažkosti so zabúdaním. Zabúdanie je proces, ktorý je do určitej miery dôležitý, nemôžeme si pamätať všetko. Problematický začína byť vtedy, ak nám prekáža v každodennom živote.

Čo môže byť príčinou, že zabúdame? Okrem nesprávnej životosprávy sa môžu na zabúdaní podieľať aj iné ochorenia, málo podnetné prostredie, ťažšie životné udalosti a stres.

Prečo zabúdame?

Trénovaním pamäti stimulujeme už existujúce nervové prepojenia v mozgu a  napomáhame vytváraniu nových. Mozog má špecifickú schopnosť prispôsobovať sa, vďaka čomu je schopný učiť sa a reagovať na nové podnety. K tomu však potrebuje mať fungujúce zmysly ako vstupné brány pre informácie, ktoré sa ďalej posúvajú na spracovanie.

Podnet, teda informácia, sa kvalitne spracuje do takej miery, akou je zachovaná funkčnosť našich zmyslov. Pozornosť je funkcia, ktorá nám pomáha zachytávať z prostredia len to, čo nás naozaj zaujíma; to nepodstatné ignoruje. Časté rušenie našej pozornosti, nemožnosť sústrediť sa, spôsobí, že informácia sa do krátkodobej pamäti ani nedostane.

Pamäť sa delí na krátkodobú a dlhodobú

Krátkodobá pamäť spracováva informáciu niekoľko sekúnd až približne 7 dní, podľa toho, ako s ňou pracujeme. Potom sa vytratí. Ak však danú informáciu ešte budeme potrebovať, posunie ju do dlhodobej pamäti, kde sa uloží ako kniha do veľkej knižnice podľa určitého logického, asociačného, kategorického alebo emočného kľúča. Je to veľmi zložitý proces, avšak určite si každý z nás dokáže vybaviť spomienku na niečo pekné a príjemné, čo zažil v detstve. Spomenie si na básničku alebo matematický vzorec zo školy.

Naše logické myslenie, úsudok a nadhľad dokážu informácie presúvať, pracovať s nimi, aktívne ich spájať či selektovať. Môžeme teda povedať, že pamätanie je súbor kognitívnych funkcií, z ktorých keď jedna zlyhá, informácia sa neuloží alebo si ju ani nie sme schopní vybaviť.

Prečo je tréning pamäte dôležitý?

Tréning pamäti je aktivita, v ktorej sa trénujú kognitívne funkcie jednotlivo alebo v kombináciách. Účastníci môžu zistiť, kde je problém zabúdania a viac sa zamerať na posilnenie tej ktorej zložky. Ak máme napríklad problémy so sústredením sa, problém nie je v krátkodobej pamäti, ale v schopnosti koncentrovať sa.

Ak si nevieme danú informáciu zapamätať, pretože je nelogická, môžeme použiť mnemotechnickú pomôcku, ktorá nám zapamätávanie a následné vybavenie uľahčí. Ak si píšete zoznam nákupu na papierik, lebo by ste nezapamätali ani 7 položiek, tréner pamäti vás naučí, ako si zapamätať 40 položiek! Neuveriteľné? Mnemotechnické pomôcky využívajú totiž všetky funkcie potrebné k  zapamätávaniu a nespoliehajú sa na memorovanie. Zabezpečia tým dlhodobé uloženie informácie v pamäti.

Cvičiť pamäť pomáha aj tréner

Krížovky, sudoku, osemsmerovky sú bežne dostupné pomôcky ako si cvičiť kognitívne funkcie, avšak je to jednostranné a monotónne. Tréner pamäti vám pripraví program, v ktorom sa zameria aj na stimuláciu pohybových schopností a nevšednými cvičeniami vás vtiahne do trénovania pozornosti, krátkodobej pamäti alebo stimulácie logického myslenia.

Nevšedné cvičenia sú totiž výživou pre kognitívne funkcie. Náš mozog sa s nimi stretáva prvý krát, musí na ne reagovať a  vytvára nové dráhy a spojenia s inými neurónmi. Práve tým si udržiavame plasticitu mozgu, ktorá ochráni kognitívne funkcie napríklad pri zhoršenom zdraví.

Ako prebieha tréning pamäte?

Tréning pamäti prebieha individuálnou alebo skupinovou formou. Skupinová forma má výhodu stimulácie sociálnych kontaktov a odbúraniu pocitov osamelosti. V úvode tréningu pamäti sa najskôr stimuluje pohybová zložka. Pohybová zložka sa realizuje pred samotným cvičením pozornosti, nakoľko pohyb a fyzická aktivita stimuluje a pripravuje náš mozog na ďalšiu prácu. Pohybové aktivity sa zameriavajú na koordináciu pohybov, stimuláciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry, rovnováhy, rytmizácie, orientácie v priestore a taktiež kooperácie v rámci skupiny. Súčasťou sú aj relaxačné techniky, využívanie tanečno – pohybovej terapie, či cvičení zameraných na posilnenie svalstva jednotlivých častí tela.

V hlavnej časti tréner pamäti volí cvičenia stimulujúce pozornosť a pridá cvičenie zamerané na niektorú zložku procesu uchovávania či vybavovania informácii z pamäti. Využíva pri tom rôzne metodické pomôcky alebo úlohy pero-papier. Úroveň náročnosti cvičení a tematické zameranie vždy zohľadňuje schopnosti účastníkov tak, aby im prinieslo primeranú záťaž, ale aj radosť a hrdosť na seba za to, čo dokázali. Ide o súbor úloh a cvičení, ktoré vychádzajú z belgického modelu KASSA. Model obsahuje päť oblastí, ktoré cvičia koncentráciu, asociácie, štrukturovanie, selekciu a akceptáciu seba a svojich aktuálnych možností. Tréner pamäti však neobchádza ani zmyslové vnímanie a pripravuje rôzne cvičenia na stimuláciu zraku, hmatu, sluchu, čuchu a chutí.

Kde sa môžem prihlásiť?

Tréning pamäti môže navštevovať každý, kto chce urobiť niečo viac pre svoje mentálne zdravie. Účastníkmi sú zväčša ľudia vo veku 60+. Skríningové vyšetrenie kognitívnych funkcií v psychologickej ambulancii v Centre MEMORY n.o. rozpozná, kde je problém v zapamätávaní a na čo je potrebné sa v stimulácii kognitívnych funkcií zamerať. Skríning je možné realizovať aj online formou cez počítač.

Centrum Memory

Tréning pamäti je hradený zdravotnou poisťovňou, prebieha 1x do týždňa v rozsahu 90 minút, v priestoroch Centra MEMORY v Petržalke na Mlynarovičovej 21 v Bratislave. Prihlásiť sa na skríningové vyšetrenie je možné na tel. č.: +421 2 6241 4143.

Zostaňte sebavedomí a hrdí na všetko čo ste v živote zvládli, nezávislí v každodenných aktivitách bežného života a venujte čas svojej pamäti, pretože je nielen naša minulosť a prítomnosť, ale aj budúcnosť.

Úlohy

Úloha1: Koľko štvorhranov je na obrázku?

Úloha 2: Nájdite vo svojej domácnosti niečo, čo má 5 rohov.

Úloha 3: Podľa indícií zistite o akú ľudovú pieseň ide.

1. 70-4-Viedeň-sukňa- dievča
2. Hrebeň-kravičky-mara-hora-čierna
3. Kameň-lesy-mladosť- hukot
4. Čierna-pole- parádnica- robotnica
5. Studňa- mráz- okno-voda- chudoba
6. Frajer-voda-beťár- točí
7. Dievča- pršať- ráno- Jano- voda
8. Vrch- mater- svadba -kamaráti- hviezdičky
9. Biela- rudá- víno- piť- frajerky
10. Ľúbosti- pole- ľudia- panenka

Úloha 4: Nájdite čo najviac slov zložených z dvoch plnovýznamových napr. hromobitie, mäsokombinát, uhlopriečka a pod.