Štatút súťaže Patince

Štatút súťaže

Redakcia VIVA SENIOR vyhlasuje súťaž o pobyt pre dve osoby vo Wellness hoteli Patince****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.
1. Predmet súťaže
Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o pobyt na 2 noci pre 2 osoby” (ďalej len „súťaž“) je redakcia VIVA SENIOR, so sídlom v Bratislave, IČO: 51455064, (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže správne odpovedať na otázku: Ako sa volá termálny prameň, ktorý vyviera v Patinciach? Odpovede je možné posielať na vivasenior@vivasenior.sk v priebehu do 05.06.2020.
II. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutoční od 12.05. do 05.06 2020. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže správne odpovedať na súťažnú otázku: Ako sa volá termálny prameň, ktorý vyviera v Patinciach? Používanie viacerých identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz. Súťaž bude ukončená 05.06.2020 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti III.
III. Cena pre výhercu
Víťaz získa pobyt Classic na 2 noci pre 2 osoby vo Wellness hoteli Patince****. Cenu do súťaže poskytuje WELLNESS s.r.o. Darčekový poukaz bude zaslaný elektronickou formou na emailovú adresu výhercu.
Pobyt Classic 2 osoby /2 noci (hodnota pobytu 299 €):
– 2 noci v **** hoteli v komfortnej dvojlôžkovej izbe Standard pre 2 osoby
– polpenzia – raňajky a večera formou bufetových stolov alebo výberom zo 4- chodového menu,
– neobmedzený vstup do bazénového a saunového sveta,
– neobmedzený vstup do fitness centra,
– relaxačný program vo vyhradených dňoch,
– parkovanie
– Wifi
– platnosť pobytu je 1 rok od vydania darčekovej poukážky

IV. Odovzdávanie výhry
Organizátor do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
V. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.vivasenior.sk Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke www.vivasenior.sk Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 07.05.2020